Thể LoạI Sức khỏe

Sức khỏe

Có thể bơi với một tampon?

Bơi với tampon - cho dù là cần thiết để từ chối bản thân niềm vui Để bơi với tampon có thể không quá 20 phút. Tuy nhiên, điều này là đủ để không từ bỏ các hoạt động yêu thích vì kinh nguyệt.
ĐọC Thêm